සාමාන්යයෙන් විවිධ කේබල් බන්දේසි සංඛ්යාව, ප්රමාණය හා මාර්ග සහ (උපකරණ ඉතිරි සමග ද සම්බන්ධීකරණය) ප්රධාන විදුලි ස්විච් පුවරු ක දළ ස්ථානය පෙන්නුම් කරන මූලික සැලැස්මට සංවර්ධනය භාරව සිටින විදුලි දෙපාර්තමේන්තුව නැත. මෙම පින්තූරයේ නැව ඉදි කිරීමට අවශ්ය outfitting සෙසු රටවල් සමඟ කේබල් බන්දේසි චිත්ර සංවර්ධනය කිරීමට විස්තරාත්මක ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවා ඇත (isometrics, පදනම්, අවන්කවම.)

පයිප්ප හා කේබල් බන්දේසි කේබල් කිරීමට අඩුම තරමින් අවම ප්රවේශ සමාන්තර නිවාඩු යන විට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි? හෝ ආංශික කලාප එක් කේබල් පනිවිඩ පහසු වර්ධනය වන කිරීමට නිදහස් වැඩය.