කේබල් ස්ථාපන මඟපෙන්වීම ටන්ක:

01 .Straight (BT *) 07 .Inside Riser (BT * -IR) 13 .Bind අවසානය (BT * -BE) 19 .ඒ මහල සිටින්න (UFS)
02 .Elbow 45 ° (BT * -E1) 08 .Outside Riser (BT * -OR) 14 .Straight Coupler (BT * -SC) 20 .Straight වරහන (එස් බී)
03 .Elbow 60 ° (BT * -E2) 09 .Reducer (BT * -MR) 15 .Horizontal Coupler (BT * -HAC) ගැළපුම් 21 .Wall වරහන (WB)
04 .Elbow 90 ° (BT * -E3) 10 .Right අත් Reducer (BT * -RR) 16 .Vertical Coupler (BT * -VAC) ගැළපුම් 22 .Strengthen වරහන (STB)
05 .Tee (BT * -t) 11 .Left අත් Reducer (BT * -LR) 17 .Threaded රොඩ් (TR) 23 .Ceiling වරහන (ලංකා)
06 .Cross (BT * -C) 12 .Divider (BT * -D) 18 .Bolt සහ නට් (BN) 24 .Strengthening සීමාව වරහන (SCB)