01 . කෙලින්ම 08 . දකුණු පැත්තේ Reducer 15 . තිරස් Coupler ගැළපුම් 22 . වරහන ශක්තිමත් 29 . බන්ධන 'ජම්පර්
02 . වැලමිට 90 ° 09 . වම් අත Reducer 16 . සිරස් Coupler ගැළපුම් 23 . ශක්තිමත් වරහන 30 . කලම්ප ඔබාගෙන
03. ටී 10 . Divider 17.Treaded රොඩ් 24 . කෝණය නීතිඥ වරහන 31 . කෝනර් පළඟ
04 . හරස් 11 . බඳින්න අවසානය 18 . බෝල්ට් සහ නට් 25 . සිවිලිම වරහන
05 . Riser ඇතුළත 12 . කෙළින්ම Coupler 19 . මහල පක්ෂව සිටින බව පැහැදිලිව ඔප්පු යටතේ 26 . ශක්තිමත් සීමාව වරහන
06 . පිටත Riser 13 . ආවරණය දැමීම 20 . කෙළින්ම වරහන 27 . උස Coupler ගැළපුම්
07 . Reducer 14 . වරහන වසා පැවැත්වීමට 21 . වෝල් වරහන 28 . පළල Coupler ගැළපුම්