සිදුරු කේබල් මූර්තිය ස්ථාපන මඟපෙන්වීම:

01  ඉණිමං තැටි, කෙළින් (BC3)            02  ඔබාගෙන ඒකකය (BC3-HDU)          03  Riser Link (BC3-ආර්)                       04   පිරිද්දුමෙන් තහඩු (BC3-S)

05 Divider තීරය (BC3-ප්රාදේශීය ලේකම්)                 06  අරය පළඟ (BC3-ආර්.පී.)               07 ටී හරස් වරහන (BC3-TCB)            08   බෝල්ට් සහ නට්