کور مخکینی 1 بل د تېر - ټولې 8 1 ريکارډ اوسنۍ پاڼه / ټولې 1 99 مخ