• برق-فلزي-تیوب
  برق-فلزي-تیوب
 • منځني-فلزي-استفاده
  منځني-فلزي-استفاده
 • BS31-1940 ټيوب
  BS31-1940 ټيوب
 • BS4568-1970 ټيوب
  BS4568-1970 ټيوب
کور مخکینی 1 بل د تېر - ټولې 8 1 ريکارډ اوسنۍ پاڼه / ټولې 1 99 مخ