• زموږ د شرکت او فابریکې پېژنڅېر
کور مخکینی 1 بل د تېر - ټولې 1 1 ريکارډ اوسنۍ پاڼه / ټولې 1 20 مخ