کور مخکینی 1 بل د تېر - ټولې 6 1 ريکارډ اوسنۍ پاڼه / ټولې 1 10 صفحه