01 . Чигээрээ 08 . Баруун гар сааруулагч 15 . Хэвтээ холбогч тохируулна 22 . хаалт бэхжүүлэх 29 . бонд харайгч
02 . Тохой нь 90 ° 09 . Зүүн гар сааруулагч 16 . Босоо холбогч тохируулна 23 . бэхжүүлэх хаалт 30 . Хавчаар Урьдчилгаа зохион
03. Tee 10 . тусгаарлах 17.Treaded Род 24 . Өнцөг бар хаалт 31 . булан хавтан
04 . Cross 11 . BIND Төгсгөл 18 . Болт, самар 25 . Таазны хаалт
05 . дотор ус өргөх 12 . Шулуун холбогч 19 . Давхар тасалгаа дагуу 26 . Таазны хаалт бэхжүүлэх
06 . Гаднын ус өргөх 13 . Хавтасны хавчаар 20 . Шулуун хаалт 27 . Өндөр холбогч тохируулна
07 . сааруулагч 14 . Хаалт зохион Урьдчилгаа 21 . ханын хаалт 28 . Өргөн холбогч тохируулна