ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

01 .ನೇರ (BW *) 04 .Tee (BW * -T) 07 .ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಪ್ (BW * -E) 10 .ನೇರ ಆವರಣ (ಎಸ್ಬಿ) 13 .Threaded ರಾಡ್ (ಟಿಆರ್)
02 .ಮೊಣಕೈ 45 ° (BW * -EF) 05 .ಕ್ರಾಸ್ (BW * -C) 08 .Flange (BW * -f) 11 .ವಾಲ್ ಆವರಣ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ)
03 .ಮೊಣಕೈ 90 ° (BW * -EN) 06 .Reducer (BW * -R) 09 .ಸಂಪರ್ಕ ಕೋಪ್ಲರ್ (BW * -CC) 12 .Stengthen ಆವರಣ (ಎಸ್ಬಿಟಿ)