ರಂಧ್ರೀಕೃತ ಕೇಬಲ್ ಟ್ರೇ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

01  ಲ್ಯಾಡರ್ ಟ್ರೇ ನೇರ (BC3)            02  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಘಟಕ (BC3-HDU)          03  ರೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ (BC3-ಆರ್ಎಲ್)                       04   ಸಂಯೋಜನಾ ಪ್ಲೇಟ್ (BC3-ಎಸ್)

05 ವಿಭಾಜಕ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ (BC3-ಡಿಎಸ್)                 06  ತ್ರಿಜ್ಯ ಪ್ಲೇಟ್ (BC3-ಆರ್ಪಿ)               07 ಟಿ ಅಡ್ಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ (BC3-TCB)            08   ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ