• អគ្គិសនី-លោហធាតុបំពង់
  អគ្គិសនី-លោហធាតុបំពង់
 • មធ្យម-ដែក-បំពង់
  មធ្យម-ដែក-បំពង់
 • បំពង់ BS31-1940
  បំពង់ BS31-1940
 • បំពង់ BS4568-1970
  បំពង់ BS4568-1970
ទំព័រដើម មុន 1 បន្ទាប់ ពីឆ្នាំមុន - សរុប 8 1 កំណត់ត្រាទំព័របច្ចុប្បន្ន / សរុប 1 99 ក្នុងមួយទំព័រ