ទំព័រដើម មុន 1 បន្ទាប់ ពីឆ្នាំមុន - សរុប 12 1 កំណត់ត្រាទំព័របច្ចុប្បន្ន / សរុប 1 20 ក្នុងមួយទំព័រ